Bangkok Sky tower Logo

มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร
Bangkok Sky Tower Foundationมูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร เกิดจากความร่วมมือของภาคเอกชน องค์กรชั้นนำ ภาคประชาสังคม ที่มีปณิธานรวมกันอย่างชัดเจน ในการรวบรวมที่สุดของความดีงามที่เป็นสัญลักษณ์ของชาติให้เป็นองค์ความรู้ที่ยิ่งใหญ่ จากความร่วมใจของคนไทยทั้งประเทศ ไว้ในภูมิสถานที่จะสร้างขึ้นเป็นหอชมเมือง เพื่อแสดงถึงการรวมพลังแห่งความรักสามัคคี ให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความดีที่จะอยู่คู่แผ่นดินไทย


มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร มีปณิธานที่จะร่วมทำงานกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เยาวชน เอกชนทั่วไป องค์กรอิสระ และภาครัฐบาล ในการที่จะรับฟังความคิดเห็นและจัดกระบวนการร่วมทำงาน เพื่อให้การทำโครงการภูมิสถานแห่งความดีที่จะเป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่นี้มาจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง