Bangkok Sky tower Logo

มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร
Bangkok Sky Tower Foundation


ในปัจจุบัน ประกอบด้วย

นายพนัส สิมะเสถียร

ประธานกรรมการ

นางวัลลิยา ปังศรีวงศ์

กรรมการ

นางชนิสา ชุติภัทร์

กรรมการและเหรัญญิก

นายกนิช บุณยัษฐิติ

กรรมการและเลขานุการ