Bangkok Sky tower Logo

มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร
Bangkok Sky Tower Foundation


ในปัจจุบัน ประกอบด้วย

นายพนัส สิมะเสถียร

ประธานกรรมการ

ร้อยโท สุวิทย์ ยอดมณี

กรรมการ

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

กรรมการ

นางวัลลิยา ปังศรีวงศ์

กรรมการ

นางชนิสา ชุติภัทร์

กรรมการ

นายกนิช บุณยัษฐิติ

กรรมการ