Bangkok Sky tower Logo

มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร
Bangkok Sky Tower Foundation


หอชมเมืองกรุงเทพมหานคร เป็นภูมิสถานที่แสดงถึงคุณค่าแห่งความดี เป็นสถานที่ที่ให้คนไทยทั่วประเทศทุกกลุ่มทุกวัยมีส่วนร่วมในการมอบคำมั่นสัญญาที่จะกระทำความดีเพื่อประเทศชาติและช่วยกันเสนอเรื่องราวอันดีงามล้ำค่าของทุกท้องถิ่น ๗๗ จังหวัด ให้เป็นองค์ความรู้ที่ยิ่งใหญ่ของประเทศ เพื่อแสดงถึงการรวมพลังแห่งความสามัคคี ให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความดีที่จะอยู่คู่แผ่นดินไทย

หอชมเมืองกรุงเทพมหานคร จะก่อสร้างเป็นอาคารสูง ๔๕๙ เมตร ออกแบบโดยความร่วมมือของกลุ่มสถาปนิกและวิศวกรชั้นนำของประเทศไทย แบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย

๑. “พิพิธภัณฑ์แห่งความภาคภูมิไทย” จัดแสดงเรื่องราวและความดีงามที่เป็นความภาคภูมิใจจาก ๗๗ จังหวัดของประเทศไทย โดยรวบรวมผ่าน “โครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย” ที่ได้เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๙ และยังดำเนินโครงการอยู่ ซึ่งจะนำมารวบรวมอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้และเก็บรักษาให้คงอยู่สืบไป

๒. “คำมั่นสัญญา” โดยการเชิญชวนคนไทยทุกคนแสดงความปรารถนาถึงสิ่งที่อยากเห็นหรือต้องการให้สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น พร้อมทั้งให้คำมั่นสัญญาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยทั้งหมดของความมุ่งมั่นและตั้งใจที่รวบรวมได้จากคนทั่วประเทศ จะถูกนำมาพิจารณาคัดเลือกประเด็นสำคัญ ต่อยอดสร้างการตระหนักรู้ให้กับสาธารณชนวงกว้าง รวมทั้งประสานความร่วมมือกับภาคี องค์กรต่างๆ ตลอดจนประชาชนคนรุ่นใหม่นำร่องขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น

หอชมเมืองกรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่สำหรับชมวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของกรุงเทพมหานครจากริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่จะเป็นที่กล่าวขวัญระดับโลก มีความสูงเป็นอันดับที่ ๖ ในบรรดาหอชมเมืองทั่วโลก และจะเป็นจุดหมายปลายทางที่ทำให้คนทั้งโลกรู้จักและอยากมาเยี่ยมชมประเทศไทยมากขึ้น