Bangkok Sky tower Logo

มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร
Bangkok Sky Tower Foundation


การดำเนินการขั้นต่อไป

เพื่อให้การดำเนินโครงการได้รับความเห็นจากประชาชนทั่วไปและสร้างกระบวนการให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการ จึงจะจัดตั้งคณะดำเนินงานกลุ่มย่อยซึ่งจะนำโดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ ที่จะมาทำงานร่วมกับภาคประชาสังคม ดังต่อไปนี้

คณะดำเนินงานกลุ่มย่อย

ด้านโครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย
- "โครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย" ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งในหอชมเมืองกรุงเทพมหานครนี้ ได้ถูกขับเคลื่อนโดยแนวร่วมในการทำโครงการจากภาคประชาสังคมอีกกว่า ๑๐ สถาบัน ที่เริ่มทำงานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเชิญชวนให้ประชาชนคนไทยทุกคนมาช่วยกันสืบค้นเรื่องราวที่ดีงาม สิ่งที่เป็นสุดยอด ตลอดจนสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยจากทุกชุมชนทั่วประเทศ และในปัจจุบันมีประชาชนจากทั่วประเทศส่งเรื่องราวเข้ามาจำนวนกว่า ๔ แสนเรื่องแล้ว
- โครงการภาคภูมิแผ่นดินไทยมีเป้าหมายในการเพิ่มคณะทำงานและแนวร่วมในการกระตุ้นให้ประชาชนส่งเรื่องราวที่ดีงามเข้ามาเพิ่มเติม เพื่อเก็บรวบรวมให้ครบ ๑ ล้านเรื่อง ซึ่งจะนำมารวบรวมอยู่ในพิพิธภัณฑ์ภายใต้ภูมิสถานที่จะสร้างขึ้นเป็นหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อบอกเล่าเรื่องราวอันเป็นที่ภาคภูมิใจจากทั่วประเทศและเก็บรักษาไว้ให้อยู่คู่แผ่นดิน
ด้านองค์ความรู้
- จัดการข้อมูลและร้อยเรียงเรื่องราวองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับชุมชนและท้องถิ่น และบริหารจัดการข้อมูล รวมถึงวิธีการจัดแสดงนิทรรศการภายในหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร ทุกพื้นที่อันจะผสมผสานกับนวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดแสดงต่างๆ อีกทั้งจัดให้แปลเป็นภาษาต่างประเทศ ๗ ภาษาอีกด้วย
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ดำเนินการศึกษาและปรับใช้เทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในตัวอาคารและในพื้นที่โดยรอบอย่างยั่งยืน
ด้านชุมชนและการมีส่วนร่วม
- สร้างความเข้าใจที่ดีของชุมชนต่อโครงการและการประสานความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมกับมูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร รวมถึงบรรดาผู้อยู่อาศัยและทำธุรกิจริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยรอบโครงการ เพื่อร่วมแสดงความเห็นและร่วมกันดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน
- เป็นระยะเวลากว่า ๒ ปี นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นมา โครงการหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการสำรวจ เก็บข้อมูลชุมชน สร้างการมีส่วนร่วม และมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนโดยรอบโครงการ ๗ ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ ชุมชนวัดสุวรรณ ชุมชนวัดทองนพคุณ ชุมชนหน้าตลาดศิรินทร์ ชุมชนข้างโรงเรียนมิตรพลพาณิชยการ ชุมชนปากคลองต้นไทร และ ชุมชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูณ เพื่อสร้างสายสัมพันธ์อันดีและแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ในเขตคลองสานร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน