Bangkok Sky tower Logo

มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร
Bangkok Sky Tower Foundation  • ก่อสร้างและบริหารหอชมเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร
  • ส่งเสริมให้หอชมเมืองกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่แสดงพลังแห่งความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกภาคส่วน โดยการรวบรวมความภาคภูมิใจและสิ่งที่เป็นตัวแทนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศมาบรรจุไว้ในโครงการ
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยงานอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ รวมถึงการเผยแพร่ผลงานดังกล่าว
  • ร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในการนำเสนอเรื่องราวอันน่าภาคภูมิใจของคนไทยและดำเนินการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ รวมถึงสนับสนุนความมีส่วนร่วมของคนในชาติ
  • ดำเนินการหรือร่วมมือกับสถาบันหรือองค์การอื่นๆ เพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์
  • เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมเงินบริจาค รับความช่วยเหลือ หรือจัดหาแหล่งเงินจากสถาบันการเงินหรือองค์กรของรัฐและเอกชน และบริหารการเงินเพื่อใช้ในการออกแบบก่อสร้าง และบริหารหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร
  • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง