Bangkok Sky tower Logo

มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร
Bangkok Sky Tower Foundation
งบประมาณก่อสร้างโครงการทั้งหมดมาจากการสนับสนุนของภาคเอกชน

โดยเช่าที่ดินของกรมธนารักษ์จำนวน ๔ ไร่เศษเป็นเวลา ๓๐ ปี ค่าเช่าที่ดินคิดตามราคามาตรฐานของกรมธนารักษ์ และตามเงื่อนไขที่กรมธนารักษ์เห็นชอบอันเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ

เมื่อก่อสร้างเสร็จ มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร ต้องยกหอชมเมืองกรุงเทพมหานครและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดให้กรมธนารักษ์ทันที เท่ากับรัฐได้ทรัพย์สินมูลค่าโดยประมาณ ๔,๔๒๓ ล้านบาท (ราคาเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง) เพิ่มเติมจากรายได้หรือประโยชน์จากการจัดให้เช่าที่ดินอีก โดยมูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานครได้รับสิทธิ์ในการบริหารจัดการ เป็นระยะเวลา ๓๐ ปี

ข้อบังคับของมูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานครได้จดทะเบียนให้เป็นมูลนิธิไม่แสวงหากำไร ไม่นำกำไรมาแบ่งปันกัน และมติของคณะรัฐมนตรีในการให้เช่าที่ดินได้เขียนชัดเจนว่า รายได้ทั้งหมดหากเหลือจะนำไปดำเนินการเชิงสังคมหรือไปใช้เพื่อสาธารณกุศลต่างๆ เท่านั้น โดยไม่สามารถนำมาแบ่งปันกัน ซึ่งอาจเป็นการบริจาคให้มูลนิธิอื่นๆ รวมถึงอาจเป็นโครงการช่วยเหลือและดูแลชุมชนในเขตคลองสานตลอดจนปัญหาการจราจรในละแวกใกล้เคียงอีกด้วย

ตามสัญญาข้อกำหนดของกรมธนารักษ์ มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร ไม่สามารถใช้พื้นที่ทำการค้าเชิงพาณิชย์ในหอชมเมืองกรุงเทพมหานครได้

โครงการหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร จะเป็นภูมิสถานแห่งความดีที่ทุกภาคส่วนร่วมแสดงพลังสร้างสรรค์ในรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยที่มีความสูง ๔๕๙ เมตร เป็นภาพลักษณ์ประดุจเทียนชัยแห่งสยามอันเป็นสัญลักษณ์แห่งการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน จุดประกายให้ประเทศไทยสว่างไสว ด้วยความดีที่ประชาชนทุกภาคส่วนจะได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะเป็นพลังของแผ่นดินในการขับเคลื่อนประเทศให้เจริญมั่นคงและยั่งยืนสืบไป