Bangkok Sky tower Logo

มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร
Bangkok Sky Tower Foundation
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร จึงเกิดความร่วมมือเพื่อแสดงถึงการรวมพลังแห่งความสามัคคี ระหว่าง ๒ มูลนิธิคือ มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร และ มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (ที่ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า ๓๐ ปี) ด้วยวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่จะส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยทุกกลุ่มทุกวัยเกิดความรักชาติและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย เรียนรู้แบบอย่างที่ดีอันเป็นเอกลักษณ์ที่จะพัฒนาตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและส่งเสริมให้เยาวชนสืบสานภูมิปัญญา ประเพณีและวัฒนธรรมไทยโดยทั้ง ๒ มูลนิธิเป็นผู้ริเริ่มและดำเนิน “โครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย” ด้วยการรวบรวมที่สุดของความดีงามที่มาจากประชาชนคนไทยและเรื่องราวที่ดีส่งเข้ามาจาก ๗๗ จังหวัด โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กร ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ และภาคประชาสังคม รวมกันทั้งหมดกว่า ๑๐๐ องค์กร และสถาบันที่มีปณิธานร่วมกัน ซึ่งได้เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ โดยได้เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมส่งเรื่องราวที่สุดของความภาคภูมิใจ